Názov projektu

Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inovácie vzdelávania

Žiadatel

Gymnázium Martina Hattalu

Sektor

verejný

Operačný program

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy

OPV-2008/1.1/04-SORO

Celkové výdavky projektu (SKK/EUR)

3 781 436  SKK / 125 521 EUR

Požadovaná výška NFP (SKK/EUR)

3 781 436  SKK / 125 521 EUR

Kód ITMS

26110130214

Programové obdobie

2007 - 2013