Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Nový projekt na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 07 December 2014 17:08


Výzvy a projektu sú jedným z aktuálnych prostriedkov ako získať pre školu výpočtovú techniku, doplniť školskú knižnicu či obohatiť inventár o mnohé zaujímavé pomôcky.

Naša škola sa pravidelne zapája do výziev z ESF a vždy je úspešná. Za tým stojí tím erudovaných učiteľov, ktorí vypracujú projekty. V nich sú zahrnuté potreby školy ako pre učiteľov, tak i pre žiakov.

V tomto školskom roku pracuje s projektom, o ktorom vám poskytujeme základné informácie:

Operačný program  Vzdelávanie

Názov projektu: STREDISKÁ MODERNÉHO A AKTÍVNEHO VZDELÁVANIA

Získaná suma: 110 214,80 €

Trvanie projektu: 18 mesiacov

 

Zapojení učitelia: Mgr. Janckulík Jozef, Ing. Hozová Jana, Mgr. Gigler Jozef, RNDr. Kušnier Jozef, Ing. Marasová Gabriela, RNDr. Gerová Oľga, Mgr. Šlesárová Eva, Mgr.Čajková Mária, Mgr. Jančeková Renáta, Mgr. Matušek Boris,  Mgr. Palčo Pavol, Mgr. Dedinská Tatiana, Mgr.Tokár Robert, PhDr. Szabová Silvia, PhDr. Piačeková Daša

 

Okrem týchto lídrov aktivít sa do projektu zapájajú aj ďalší naši pedagógovia, ktorí už teraz odvádzajú výbornú prácu so žiakmi aj na úkor svojho vlastného voľného času.

Etapy projektu:

1. etapa – príprava - Príprava a zriadenie stredísk moderného a aktívneho vzdelávania

2. etapa – realizácia - Realizácia  a overovanie inovatívnych a netradičných foriem a metód výučby,  podpora projektového vyučovania a zážitkového vyučovania s  dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií v overovaných predmetoch, a rozvoj kreatívneho a kritického myslenia žiakov a učiteľov stredných škôl.

3. etapa – záverečné výstupy - Vyhodnotenie činnosti stredísk moderného a aktívneho vyučovania  pre potreby školy, regiónu, analýza a komparácia tradičných a moderných metód, sprístupnenie e-learningového portálu s možnosťou permanentnej modifikácie.


Cieľ projektu:

Prostredníctvom aktivít projektu chceme pomôcť cieľovým skupinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým Horná Orava skutočne je, pretože najmä v posledných rokoch tu prevláda zvýšená nezamestnanosť a emigrácia obyvateľstva. Našim cieľom je modernizovať a inovovať metódy, formy a organizáciu vzdelávania,  kde chceme posilniť tvorivý, individuálny, dialogický a interaktívny prístup, a tak pripraviť študentov,  aby dokázali získané kľúčové kompetencie využiť pre potreby modernej  spoločnosti. Nový školský zákon nám dáva priestor pre riešenie uvedených problémov vznikom stredísk moderného a aktívneho vzdelávania.

Cieľom stredísk je premeniť tradičné encyklopedické - memorovacie  formy výchovno-vzdelávacieho procesu  na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, zážitkové učenie  s dôrazom na slobodu osobnosti, rozvoj prenosných zručností, ktoré mladých ľudí vybavia pre život v dospelosti ako i  pre ďalšie vzdelávanie či samovzdelávanie. Žiak sa stáva spoluautorom priebehu a obsahu výučby.

Vychádzame aj z analýzy meraní PISA, ktorá ukázala, že študenti nevedia adekvátne riešiť  úlohy prostredníctvom  samostatného,  kritického  a  tvorivého myslenia. Aj z tohto dôvodu vidíme potrebu, aby mal každý žiak príležitosť učiť sa aplikovať stratégie pre tvorivé a kritické myslenie a riešenie problémov. Každý pedagóg by mal mať možnosť v celoživotnom vzdelávaní a pri výkone svojho povolania zdokonaľovať svoje kľúčové kompetencie a spôsobilosti rozvíjaním svojej tvorivosti , ale aj kreativity svojich žiakov.

Projektom chceme prispieť k budovaniu modernej tvorivej a otvorenej školy zavedením inovatívnych foriem vzdelávania a modernizáciou  materiálno-technického vybavenia školy. Tradičné metódy vyučovania nerozvíjajú v dostatočnej miere kľúčové kompetencie žiakov, neumožňujú aktívnu participáciu žiaka na vlastnom vzdelávaní, čím sa sťažuje východisková pozícia našich absolventov v ich ďalšom vzdelávaní, uplatnení sa na trhu práce,  ako aj v ich plnohodnotnom a zmysluplnom živote v demokratickej spoločnosti.

Chceme ukázať cieľovým skupinám, aby si uvedomili, že celoživotné vzdelávanie je potrebné pri formovaní človeka prospešného nielen sebe, ale aj celej spoločnosti. Je dôležité, aby po získaní určitých zručností a skúseností sa títo jedinci implementovali ako tvorivé osobnosti do života spoločnosti, aby vedeli vhodným spôsobom spracovať získané informácie vo svoj osobný i profesionálny rozvoj. Zriadením stredísk moderného a aktívneho vzdelávania prispejeme k odstráneniu mnohých  prekážok.

Cieľové skupiny získajú praktické zručnosti a skúsenosti, overia si svoje schopnosti - pracovať v tíme, viesť tím, prezentovať svoju tvorivosť, kreativitu, samostatné myslenie a projektovanie pri samostatnej práci. Tieto charakteristiky znamenajú dlhodobý úžitok, lebo vytvárajú predpoklady pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Pomáhajú zlepšiť sociálno-ekonomické postavenie cieľových skupín v regióne, zlepšiť postavenie v spoločnosti,  aktívne zapájanie sa do jej sociálneho, ekonomického a kultúrneho života, čím podporia rovnosť príležitostí pre všetkých a  zabezpečia konkurencieschopnosť na trhu práce.

Veríme, že tento projekt bude úspešný po všetkých stránkach a že to, čo sa vytvorí, bude trvalou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu na našej škole.


 

Meniny:

Dnes : Alexander
Zajtra : Zlatica
február 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Žiadne udalosti

 STU Strojnícka fakulta

Projekt ESF

Strediská moderného a aktívneho vzdelávania

ITMS: 26110130602

 

Európsky sociálny fond

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

EURÓPSKA ÚNIA

Operčný program vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inováciu vzdelávania

Kód výzvy:

OPV-2008/1.1/04-SORO

PrihlásenieUžívateľov online

Máme online 82 hostí